FUNDACJA

 

STATUT

FUNDACJI POLSKA KULTURALNA

 Postanowienia ogólne

 §1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Polska Kulturalna, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
 2. Edytę Agnieszkę Podkulską,
 3. Pawła Macieja Deląga.

zwanych dalej „fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Radosława Wiśniowskiego w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 13, w dniu 2 września 2019 r. działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1421) oraz niniejszego statutu.

 §2

Fundacja ma osobowość prawną.

 §3

Siedzibą fundacji jest Rzeszów.

§4

Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 §5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Wykonywanie zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy
  z innymi podmiotami tak krajowymi jak i zagranicznymi, realizującymi odpłatnie jak
  i nieodpłatnie cele zbliżone do celów Fundacji.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 §6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 §7

Fundacja używa pieczęci zawierającej jej nazwę.

Cele i zasady działania Fundacji

 §8

 1. Celem Fundacji jest propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności
  w zakresie kultury i sztuki, w tym:

 

 1. inicjowanie i wspieranie lokalnych, ponadlokalnych i międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
 2. inicjowanie działań z zakresu edukacji programowania wizualnego i sztuki generatywnej,
 3. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii audiowizualnych,
 4. popularyzacja sztuki nowych mediów,
 5. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży,
 6. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, wzajemnych wystaw, konfrontacji artystycznych i konkursów,
 7. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów,
 8. organizowanie imprez kulturowych,
 9. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji,
 10. organizowanie wystaw i festiwali,
 11. propagowanie sztuki regionu poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych,
 12. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
  i podmiotami,
 13. prowadzenie działalności wspierającej rozwój społeczny i kulturalny,
 14. upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej
  i podejmowanie działań z tą ochroną związanych,
 15. propagowanie wiedzy na temat praw i wolności człowieka i obywatela,
 16. wspierania i upowszechniania zdrowego trybu życia oraz promowania postaw proekologicznych,
 17. realizacja przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych oraz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 18. upowszechnianie dostępu do kultury i wspieranie tożsamości kulturowej jednostek,
 19. ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury,
 20. wzmacnianie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym
  i gospodarką,
 21. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
 22. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Fundacji.

 §9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatne i nieodpłatne działania o charakterze:

 1. kulturalnym,
 2. artystycznym,
 3. edukacyjnym,
 4. charytatywnym,
 5. doradczym,
 6. promocyjnym,
 7. projektowym,
 8. badawczym,
 9. popularyzatorskim,
 10. wydawniczym

 §10

 1. W celu pozyskania środków na działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 5.000 zł. O wysokości środków przeznaczonych na działalność gospodarczą decyduje Zarząd za zgodą Rady Fundacji, o ile Rada Fundacji jest powołana.
 3. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację w zakresie:

 

 1. PKD 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,
 2. PKD 14.14.Z Produkcja bielizny,
 3. PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,
 4. PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
 5. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
 6. PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 7. PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
 8. PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
 9. PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 10. PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 11. PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 12. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 13. PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
 14. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
 15. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 16. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 17. PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 18. PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 19. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 20. PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
  i programami telewizyjnymi,
 21. PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
  i programów telewizyjnych,
 22. PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
 23. PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 24. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
  gospodarczej i zarządzania,
 25. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 26. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
  indziej niesklasyfikowana,
 27. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
  i rekreacyjnych,
 28. PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 29. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 30. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 31. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 32. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 33. PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 34. PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
  1. O podjęciu i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej decyduje Zarząd
   za zgodą Rady Fundacji, o ile Rada Fundacji jest powołana.
  2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację jest wyodrębniona pod względem rachunkowym.

 §11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi, osobami prywatnymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Organy Fundacji

 §12

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd;
 2. Rada Fundacji, jeśli zostanie powołana przez Fundatorów.

 

Zarząd Fundacji

 §13

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności o wartości przekraczającej 25.000 zł wymaga pisemnej zgody Rady Fundacji, o ile Rada Fundacji została powołana.
 2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatorów, w szczególności:
  1. sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminu prac Zarządu,
  3. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  6. wyrażanie zgody na likwidację Fundacji lub połączenie z inną fundacją,
  7. podejmowanie decyzji o członkostwie Fundacji w krajowych lub zagranicznych związkach organizacji pozarządowych, a także niezarejestrowanych porozumieniach i koalicjach.

 §14

 1. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych na czas nieokreślony.
 1. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorzy, którzy dokonują wyboru spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Członków Zarządu Fundacji powołuje Rada Fundacji, a jeżeli Rady Fundacji nie powołano – Fundatorzy.
 3. Odwołanie członków Zarządu następuje na podstawie uchwały Rady Fundacji,
  a jeżeli Rady Fundacji nie powołano – Fundatorzy. Nieudzielenie Zarządowi Fundacji absolutorium przez Radę Fundacji, a jeżeli Rady Fundacji nie powołano – przez Fundatorów, jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
  1. śmierci członka,
  2. odwołania członka przez Radę Fundacji, a jeżeli Rady Fundacji nie powołano – przez Fundatorów,
  3. pozbawienia praw publicznych,
  4. rezygnacji z funkcji członka.
 5. Rezygnacja następuje przez złożenie na ręce Prezesa Zarządu pisemnego oświadczenia. Prezes Zarządu składa rezygnację na ręce Rady Fundacji, a jeżeli Rady Fundacji nie powołano – na ręce Fundatorów.
 6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 §15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
  w miesiącu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu informuje on wszystkich członków Zarządu, członków Rady Fundacji, o ile Rada Fundacji została powołana, oraz Fundatorów, jeśli nie są oni jednocześnie członkami Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się bez formalnego zwołania, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zarządu. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji
  w wysokości i na zasadach określonych przez Radę Fundacji, a jeżeli Rady Fundacji nie powołano – przez Fundatorów.

 §16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składać może, z zastrzeżeniem ust., każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych, których wartość przekracza 10.000 zł oświadczenia woli w imieniu Fundacji składane są przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

 

Rada Fundacji

 §17

 1. Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji na każdym etapie działalności Fundacji.
 2. Jeżeli Rada Fundacji nie została powołana, kompetencje, przewidziane dla Rady Fundacji w ust. 3, wykonują Fundatorzy.
 3. Do obowiązków Rady Fundacji, zwanej dalej Radą, należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  2. określanie kierunków działania Fundacji,
  3. kontrola całokształtu działalności Fundacji, w szczególności gospodarki finansowej,
  4. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji
   i udzielanie absolutorium Zarządowi,
  5. sporządzanie i przedstawianie Zarządowi oraz Fundatorowi
   co najmniej raz w roku wniosków pokontrolnych,
  6. dokonywanie zmian Statutu Fundacji,
  7. ustalanie zasad przyznawania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji,
  8. wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności w sprawach wskazanych w Statucie.

 §18

 1. Radę Fundacji tworzy 2-5 członków, powoływanych przez Fundatorów na czas nieokreślony. Odwołanie członków Rady Fundacji należy do kompetencji Fundatorów.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego zwykłą większością głosów.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
  1. śmierci członka,
  2. odwołania członka przez Fundatorów,
  3. pozbawienia praw publicznych,
  4. rezygnacji z funkcji członka.

 §19

 

 1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Zarządu,

3) na wniosek innych członków Rady.

 1. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli są obecni wszyscy członkowie Rady.
 1. Przewodniczący zawiadamia o dacie i miejscu posiedzenia członków Rady,
  z wyjątkiem posiedzeń odbywanych w trybie określonym w ust. 3.
 2. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie Rady każdego z członków Zarządu.

 §20

 1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.
 2. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających jednomyślnie.
 3. Rada uchwala regulamin określający szczegółowo tryb prac Rady.
 4. Obsługę pracy Rady zapewnia Zarząd.

 

Majątek i dochody Fundacji

 §21

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 §22

Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 2. darowizn, subwencji i spadków;
 3. przychody z odpłatnej działalności statutowej,
 4. dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
 5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
 6. odsetki od posiadanych środków,
 7. przychody ze sponsoringu;
 8. przychody z innych źródeł.

 §23

 1. Określona w statucie działalność może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna. O tym, czy dana działalność jest prowadzona jako odpłatna decyduje Zarząd.
 2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 3. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się w dniu 31 grudnia 2020 r.

 §24

 1. Przychody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza po uzyskaniu zgody Rady Fundacji, o ile Rada Fundacji została powołana.

 §25

 

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą donatora.

 §26

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich krewnych i powinowatych w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach mniej korzystnych dla Fundacji niż byłoby to możliwe od osób trzecich.

Zmiany w Statucie

 §27

                  Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. Jeżeli Rada Fundacji nie została powołana, zmian statutu dokonują Fundatorzy.

Likwidacja Fundacji

 §28

            Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 §29

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, a jeśli Rada Fundacji nie została powołana – Fundatorzy.

 §30

 1. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe lub trwałe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
 2. Decyzja o celu przekazania środków podejmuje Rada Fundacji a jeśli Rada Fundacji nie została powołana – Fundatorzy.

 

Postanowienia szczegółowe

 §31

Fundacja może tworzyć oddziały. Sposób ich działania ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

 §32

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele działania Fundacji.
 3. Połączenie z inną fundacją następuje na podstawie uchwały Rady Fundacji a jeśli Rada Fundacji nie została powołana – uchwały Fundatorów.

 §33

Na zasadach określonych przez Radę Fundacji a jeśli Rada Fundacji nie została powołana – przez Fundatorów, Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom
i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji.

 §34

W przypadku śmierci fundatora w jego miejsce wstępuje spadkobierca wskazanych przez wszystkich spadkobierców. Jeśli wskazanie spadkobiercy nie nastąpi w terminie
1 miesiąca od śmierci fundatora pozostali fundatorzy mogą wykonywać uprawnienia zmarłego do czasu wskazania osoby przez spadkobierców osoby w trybie określonym
w zdaniu poprzednim.

Rzeszów, dnia 10 października 2019 r.