fbpx

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA OGÓLNE WARUNKI, SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I SPRZEDAŻY PROWADZONEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO POLSKAKULTURALNA.PL PRZEZ POLSKA KULTURALNA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. RYNEK 24, 35-064 RZESZÓW, POLSKA, NIP: 8133806143, REGON: 382580636 O KAPITALE ZAKŁADOWYM 10,000 PLN, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO POD NUMEREM KRS: 0000771810.
 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ: KONTAKT@POLSKAKULTURALNA.PL.
 3. NINIEJSZY REGULAMIN JEST NIEPRZERWANIE DOSTĘPNY W WITRYNIE INTERNETOWEJ HTTP://POLSKAKULTURALNA.PL, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY JEGO POZYSKANIE, ODTWARZANIE I UTRWALANIE JEGO TREŚCI POPRZEZ WYDRUKOWANIE LUB ZAPISANIE NA NOŚNIKU W KAŻDEJ CHWILI.

II. DEFINICJE

UŻYTE W REGULAMINIE POJĘCIA OZNACZAJĄ:

 1. DNI ROBOCZE – SĄ TO DNI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU Z WYŁĄCZENIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY;
 2. KLIENT – OSOBA FIZYCZNA, KTÓRA POSIADA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE BĘDĄCĄ OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZEPISY SZCZEGÓLNE PRZYZNAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, KTÓRA DOKONUJE ZAMÓWIENIA W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO LUB KORZYSTA Z INNYCH USŁUG DOSTĘPNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM;
 3. KONTO – PRZYDZIELONA DANEMU KLIENTOWI CZĘŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO, ZA POMOCĄ KTÓREGO KLIENT MOŻE DOKONYWAĆ OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO;
 4. TOWAR – PRODUKTY PREZENTOWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM, KTÓRYCH OPIS JEST DOSTĘPNY PRZY KAŻDYM Z PREZENTOWANYCH PRODUKTÓW;
 5. ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA, ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, OKREŚLAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI RODZAJ I LICZBĘ TOWARU.

III. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO JEST MOŻLIWE POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA PRZEZ SYSTEM TELEINFORMATYCZNY, Z KTÓREGO KORZYSTA KLIENT NASTĘPUJĄCYCH MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OKREŚLONYCH W POLITYCE PRYWATNOŚCI.
 2. ZAKAZANE JEST DOSTARCZANIE PRZEZ KLIENTÓW TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM.
 3. SPRZEDAWCA UMOŻLIWIA ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO KORZYSTANIE Z BEZPŁATNYCH USŁUG, KTÓRE SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU.
 4. USŁUGA PROWADZENIA KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM DOSTĘPNA JEST PO DOKONANIU REJESTRACJI. REJESTRACJA NASTĘPUJE POPRZEZ WYPEŁNIENIE I ZAAKCEPTOWANIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO, UDOSTĘPNIANEGO NA JEDNEJ ZE STRON SKLEPU INTERNETOWEGO. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAWIERANA JEST NA CZAS NIEOZNACZONY I ULEGA ROZWIĄZANIU Z CHWILĄ PRZESŁANIA PRZEZ KLIENTA ŻĄDANIA USUNIĘCIA KONTA. .
 5. KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ OTRZYMYWANIA OD SPRZEDAWCY INFORMACJI HANDLOWYCH W FORMIE WIADOMOŚCI PRZESYŁANYCH NA PODANY PRZEZ KLIENTA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (USŁUGA NEWSLETTER). W TYM CELU NALEŻY PODAĆ PRAWIDŁOWY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB AKTYWOWAĆ ODPOWIEDNIE POLE W FORMULARZU REJESTRACYJNYM LUB FORMULARZU ZAMÓWIENIA. KLIENT W KAŻDYM CZASIE MOŻE ODWOŁAĆ ZGODĘ NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTER ZAWIERANA JEST NA CZAS NIEOZNACZONY I ULEGA ROZWIĄZANIU Z CHWILĄ PRZESŁANIA PRZEZ KLIENTA ŻĄDANIA USUNIĘCIA JEGO ADRESU E-MAIL Z SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA LUB WYPISANIA SIĘ ZA POMOCĄ LINKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TREŚCI WIADOMOŚCI WYSŁANEJ W RAMACH USŁUGI NEWSLETTER.
 6. KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WYSYŁANIA ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTAKTOWEGO WIADOMOŚCI DO SPRZEDAWCY. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDOSTĘPNIANIU INTERAKTYWNEGO FORMULARZA UMOŻLIWIAJĄCEGO KLIENTOM KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ JEST ZAWIERANA NA CZAS OZNACZONY I ULEGA ROZWIĄZANIU Z CHWILĄ UDZIELENIA ODPOWIEDZI PRZEZ SPRZEDAWCĘ.
 7. W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEZ KLIENTA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU, SPRZEDAWCA PO UPRZEDNIM BEZSKUTECZNYM WEZWANIU DO ZAPRZESTANIA LUB USUNIĘCIA NARUSZEŃ Z WYZNACZENIEM STOSOWNEGO TERMINU MOŻE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZACHOWANIEM 7-DNIOWEGO TERMINU WYPOWIEDZENIA.
 8. SPRZEDAWCA MA PRAWO DO ORGANIZOWANIA OKAZJONALNYCH KONKURSÓW I PROMOCJI, KTÓRYCH WARUNKI KAŻDORAZOWO ZOSTANĄ PODANE NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU.
 9. PROMOCJE W SKLEPIE INTERNETOWYM NIE PODLEGAJĄ ŁĄCZENIU, O ILE REGULAMIN DANEJ PROMOCJI NIE STANOWI INACZEJ.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. INFORMACJE O TOWARACH PODANE NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ICH OPISY, PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE ORAZ CENY, STANOWIĄ ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY.
 2. WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM SĄ FABRYCZNIE NOWE, WOLNE OD WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, ORAZ ZOSTAŁY LEGALNIE WPROWADZONE NA RYNEK POLSKI.
 3. WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA JEST POSIADANIE AKTYWNEGO KONTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ.
 4. ZAMÓWIENIE ZOSTAJE ZŁOŻONE SPRZEDAWCY PRZEZ KLIENTA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I STANOWI OFERTĘ ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. OFERTA ZŁOŻONA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ WIĄŻE KLIENTA, JEŻELI NA PODANY PRZEZ KLIENTA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ SPRZEDAWCA PRZEŚLE POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRE STANOWI OŚWIADCZENIE SPRZEDAWCY O PRZYJĘCIU OFERTY KLIENTA I Z CHWILĄ JEJ OTRZYMANIA PRZEZ KLIENTA ZAWARTA ZOSTAJE UMOWA SPRZEDAŻY.
 5. PO ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY, SPRZEDAWCA POTWIERDZA KLIENTOWI JEJ WARUNKI, PRZESYŁAJĄC JE NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ KLIENTA
 6. UMOWA SPRZEDAŻY ZAWIERANA JEST W JĘZYKU POLSKIM.

V. DOSTAWA

 1. DOSTAWA TOWARÓW JEST OGRANICZONA DO TERYTORIUM POLSKI I ODBYWA SIĘ NA ADRES WSKAZANY PRZEZ KLIENTA W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.
 2. KLIENT MOŻE WYBRAĆ NASTĘPUJĄCE FORMY DOSTAWY ZAMÓWIONYCH TOWARÓW: A. ZA POŚREDNICTWEM FIRMY KURIERSKIEJ, B. ODBIÓR OSOBISTY W PUNKCIE ODBIORU OSOBISTEGO SPRZEDAWCY LUB PACZKOMAT PO PODANIU PUNKTU ODBIORU W ADNOTACJI PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.
 3. DODATKOWO KOSZTY DOSTAWY ZOSTANĄ WSKAZANE W CZASIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.
 4. SPRZEDAWCA PRZESYŁA FAKTURĘ VAT OBEJMUJĄCĄ DOSTARCZANE TOWARY – MAILOWO.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. CENY TOWARÓW PODAWANE SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH. W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA ZŁOŻONEGO SPOZA OBSZARU CELNEGO UNII EUROPEJSKIEJ KLIENT MOŻE PONIEŚĆ INNE, DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKIEM UISZCZENIA NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH PRZEZ KLIENTA.
 2. KLIENT MOŻE WYBRAĆ NASTĘPUJĄCE FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONE TOWARY: PŁATNOŚCI BLIK, KARTA PŁATNICZA, PRZELEW ELEKTRONICZNY POPRZEZ ZEWNĘTRZNY SYSTEM PŁATNOŚCI IMOJE, OBSŁUGIWANY PRZEZ FIRMĘ ING BANK ŚLĄSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH;
 3. SPRZEDAWCA NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU W OPISIE TOWARU INFORMUJE KLIENTA O TERMINIE W JAKIM JEST ON ZOBOWIĄZANY DOKONAĆ PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU BRAKU PŁATNOŚCI PRZEZ KLIENTA W TERMINIE, O KTÓRYM MOWA W ZDANIU POPRZEDNIM, SPRZEDAWCA PO UPRZEDNIM BEZSKUTECZNYM WEZWANIU DO ZAPRZESTANIA LUB USUNIĘCIA NARUSZEŃ Z WYZNACZENIEM STOSOWNEGO TERMINU MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY SPRZEDAŻY NA PODSTAWIE ART. 491 KODEKSU CYWILNEGO.

VII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[ 1 ] KODEKSU CYWILNEGO MOŻE OD NIEJ ODSTĄPIĆ BEZ PODANIA PRZYCZYNY POPRZEZ ZŁOŻENIE STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA W TERMINIE 14 DNI. DO ZACHOWANIA TEGO TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES KONTAKT@POLSKAKULTURALNA.PL. SAMODZIELNIE SFORMUŁOWANEGO OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY PRZED JEGO UPŁYWEM LUB SKORZYSTANIA Z FORMULARZA DOSTEPNEGO W: ZWROTY I REKLAMACJE.
 2. TERMIN 14-DNIOWY LICZY SIĘ OD DNIA, W KTÓRYM NASTĄPIŁO DOSTARCZENIE TOWARU LUB W PRZYPADKU UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG OD DNIA JEJ ZAWARCIA.
 3. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ, UMOWA JEST UWAŻANA ZA NIEZAWARTĄ. TO, CO STRONY ŚWIADCZYŁY, ULEGA ZWROTOWI W STANIE NIEZMIENIONYM, CHYBA ŻE ZMIANA BYŁA KONIECZNA W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A W SZCZEGÓLNOŚCI STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA RZECZY. ZWROT POWINIEN NASTĄPIĆ NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI. ZAKUPIONY TOWAR NALEŻY ZWRÓCIĆ NA ADRES SPRZEDAWCY.
 4. SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA ZWRÓCONYCH PRODUKTÓW OD KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZWRÓCI KONSUMENTOWI WSZYSTKIE DOKONANE PRZEZ NIEGO PŁATNOŚCI, POZA KOSZTAMI DOSTARCZENIA TOWARU. SPRZEDAWCA DOKONUJE ZWROTU PŁATNOŚCI PRZY UŻYCIU TAKIEGO SAMEGO SPOSOBU ZAPŁATY, JAKIEGO UŻYŁ KONSUMENT, CHYBA, ŻE KONSUMENT WYRAZI ZGODĘ NA INNY SPOSÓB ZWROTU, PRZY CZYM SPOSÓB TEN NIE BĘDZIE SIĘ WIĄZAŁ DLA KONSUMENTA Z ŻADNYM KOSZTEM. SPRZEDAWCA MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI OTRZYMANYCH OD KLIENTA DO CHWILI OTRZYMANIA RZECZY Z POWROTEM.
 5. JEŻELI KONSUMENT WYBRAŁ SPOSÓB DOSTARCZENIA TOWARU INNY NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA OFEROWANY PRZEZ SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU KONSUMENTOWI PONIESIONYCH PRZEZ NIEGO DODATKOWYCH KOSZTÓW.
 6. KLIENT PONOSI TYLKO BEZPOŚREDNI KOSZT ZWROTU TOWARU, CHYBA ŻE SPRZEDAWCA ZGODZIŁ SIĘ JE PONIEŚĆ.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. SPRZEDAWCA ODPOWIADA WOBEC KLIENTA, W TYM RÓWNIEŻ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[ 1 ] KODEKSU CYWILNEGO, Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 556 – 576 KODEKSU CYWILNEGO.
 2. REKLAMACJE, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA PRAW KLIENTA GWARANTOWANYCH PRAWNIE, LUB NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU, NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES POLSKA KULTURALNA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE Z SIEDZIBĄ PRZY UL. RYNEK 24, 35-064 RZESZÓW, POLSKA ORAZ KONTAKT@POLSKAKULTURALNA.PL.
 3. CELEM ROZPATRZENIA REKLAMACJI TOWARU, KLIENT POWINIEN PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ REKLAMOWANY TOWAR, DOŁĄCZAJĄC DO NIEGO DOWÓD ZAKUPU. TOWAR NALEŻY DOSTARCZYĆ LUB PRZESŁAĆ NA ADRES WSKAZANY W PKT. 2 POWYŻEJ.
 4. W PRZYPADKU REKLAMACJI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ KLIENT POWINIEN PODAĆ SWOJE IMIĘ I NAZWISKO, ADRES DO KORESPONDENCJI, RODZAJ I OPIS ZAISTNIAŁEGO PROBLEMU.
 5. SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ROZPATRZENIA KAŻDEJ REKLAMACJI W TERMINIE DO 28 DNI.
 6. W PRZYPADKU BRAKÓW W REKLAMACJI SPRZEDAWCA WEZWIE KLIENTA DO JEJ UZUPEŁNIENIA W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ W TERMINIE 7 DNI, OD DATY OTRZYMANIA WEZWANIA PRZEZ KLIENTA.
 7. KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM MA MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWEGO SPOSOBU ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I JEST UPRAWNIONY DO ZWRÓCENIA SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWIE POLUBOWNEGO ZAKOŃCZENIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ.

IX. GWARANCJE

 1. TOWARY MOGĄ POSIADAĆ GWARANCJĘ PRODUCENTA, SPRZEDAWCY LUB IMPORTERA.
 2. W WYPADKU TOWARÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ, INFORMACJA DOTYCZĄCA ISTNIENIA I TREŚCI GWARANCJI ORAZ CZASU NA JAKI ZOSTAŁA UDZIELONA JEST KAŻDORAZOWO PREZENTOWANA W OPISIE TOWARU NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ROZSTRZYGANIE EWENTUALNYCH SPORÓW POWSTAŁYCH POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM, KTÓRY JEST KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[ 1 ] KODEKSU CYWILNEGO, ZOSTAJE PODDANE SĄDOM WŁAŚCIWYM ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, A TAKŻE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE).
 2. ROZSTRZYGANIE EWENTUALNYCH SPORÓW POWSTAŁYCH POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM, KTÓRY NIE JEST KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[ 1 ] KODEKSU CYWILNEGO, ZOSTAJE PODDANE SĄDOWI WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ SPRZEDAWCY.
 3. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO, PRZEPISY USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, PRZEPISY USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA ORAZ INNE WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO.
 4. TREŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU MOŻE ULEC ZMIANIE.